العربیة
مراقبت های بعد از تزریق بوتاکس

مراقبت های بعد از تزریق بوتاکس

بوتاکس ، یک داروی زیبایی قابل تزریق می باشد که به طور موقتی بعضی عضلات شما را از کار می اندازد. در این فرآیند از بوتولینوم توکسین A ، یک نورومدولاتور تولید شده توسط باکتری بنام کلوستریدیوم بوتولینوم استفاده می شود. لازم به ذکر است

ادامه مقاله