این بخش، انحصارا مختص افرادی می باشد که سابقه معاینه قبلی نداشته و پرونده ای ندارند.
اشخاصی که پرونده داشته و سابقه معاینه دارند، می توانند از طریق تماس تلفنی سوالات خود را عنوان نمایند.
پاسخ به سوالات ایشان، پس از بررسی پرونده ارائه خواهد شد.