پولیپ بینی

1400/7/9 16:10:00

پولیپ بینی ، توده های نرم، بدون درد و غیرسرطانی هستند که در داخل بینی رشد می کنند. آن ها [...]