جراحی های درمانی

1400/11/17 10:24:41

منظور از جراحی های درمانی ، انجام هر گونه عمل ؛ از جمله عمل لوزه ، جراحی آندوسکوپیک بینی و [...]